Dr. Hauschka
Fragen zum Umweltschutz

Frågor om miljöskydd

Bedriver Dr. Hauschka miljöskydd?

Ja. I miljöskyddet ser vi det ansvarsfulla uppdraget att ge ett bidrag för att bevara och, i bemärkelsen av Demeters idé, hela jorden för kommande generationer. Alla våra miljöskyddsåtgärder baseras på fyra principer:

  • Resurssparande kontakt och användning av naturliga råvaror, om möjligt från biologisk-dynamisk odling
  • Skonande beredning av dessa råvaror med hänsyn till återvinningsidén.
  • Användning av substanser eller utgångsmaterial från förnybara råvaror
  • Minimering av resursförbrukning och, där det är möjligt, användning av förnybara energikällor

Kan Dr. Hauschka miljöcertifieras?

1999 genomförde vi för första gången en certifiering enligt standarden DIN EN ISO 14001 och enligt EMAS. Resultaten från denna granskning sammanfattar vi varje år i vår miljöredovisning och informerar på så sätt allmänheten om våra åtgärder för natur- och miljöskyddet.

Lär dig mer om miljöskydd hos oss.

Tillverkas Dr. Hauschka Hudvård med hållbar ström?

Vi använder till 100 % grön el som vi köper från den lokale elleverantören Bollwerk Energieversorgung Bad Boll GmbH (www.energie-bollwerk.de). 885 kvadratmeter solpaneler på våra tak ger oss dessutom cirka 160 000 kilowattimmar.

Lär dig mer om miljöskydd hos oss.

Minskar Dr. Hauschka CO2-utsläpp?

Ett viktigt miljömål för oss är att minska vårt CO2-utsläpp. Detta gör vi redan sedan flera år tillbaka. Här är det viktigt för oss att minska växthusgaserna. Vi tycker inte att den numera allt omfångsrikare användningen av CO2-kompensation är målinriktad. Från 2010 till 2015 har vårt CO2-utsläpp med 1042 ton skenbart ökat med 55 procent (medarbetartillväxten 16 % och intäktsökning 26 % under perioden). Dock har vi sedan 2014 tagit med emissionskällor (t.ex. tjänsteresor) i beräkningen som det inte togs någon hänsyn till i antalet från 2010. Om man jämför utvecklingen från 2014 till 2015 har CO2-utsläppt minskat med 59 ton till 2 %, och det samtidigt som antalet anställda ökade med 2,6 % och intäkterna med 0,7 %.

Lär dig mer om miljöskydd hos oss.

Vad gör Dr. Hauschka för att spara vatten?

Det är möjligt och vettigt går vi över till regnvatten. Dessutom samlar vi nederbörd i cisterner. Den är till för att spola i toaletten, vattna grönområdet samt kyla ner tekniska anläggningar.

Lär dig mer om miljöskydd hos oss.

Respekterar Dr. Hauschka miljöaspekter vid inköp?

Inköp är en miljöaspekt som vi ägnar särskilt stor uppmärksamhet åt. För den löpande driften köper vi exempelvis in kontorsmaterial, men även IT (dator, skrivare, telefoner), apparater (laboratorium- och analysapparater) samt anläggningar för tillverkningen och reklammaterial som montrar. Vi tar hänsyn till kvaliteten vid alla inköp. Det vill säga att produkterna och tillverkarna måste uppfylla följande kriterier.

  • Ekonomiskt: Är produkten hållbar, av god kvalitet och ekonomiskt vettig?
  • Ekologiskt: Hur många resurser förbrukades vid tillverkningen? Är produkten i bästa fall regional (för att undvika onödiga transporter), är den ekologisk, genetiskt oförändrad, av förnybara råvaror och återvinningsbar?
  • Socialt: Betalar tillverkaren sina anställda rättvist, skyddar denne dem från hälsorisker, undviker denne diskriminering och barnarbete?

Ett exempel: Förutom vår kundtidning via WALA finns även andra broschyrer (WALA-miljöredovisning, tidskriften för medarbetare QuintEssenz) logotypen "Blå ängel". Även våra seminariemappar har anpassats. Tryckta produkter med den blåa ängeln skonar resurserna genom en hög andel återvinningsbart papper. Dessutom kunde vi minska mängden på inköpt reklammaterial: från 553 ton under 2013 till 507 ton under 2014 och 499 ton under år 2015.

Hur minskar Dr. Hauschka avfallsmängden?

Överallt, där tillverkning pågår, blir det normalt en viss mängd avfall. Vår avfallsavdelning orienterar sig i principerna om kretsloppsekonomin. I första hand försöker vi generellt att undvika avfall. På andra plats finns bemödandet om att tillvarata det på ett vettigt sätt. Den bästa möjligheten är den klassiska återvinningen: Papper blir åter till papper och av plaster uppstår ny plast. Även värmeåtervinningen är nyttig: Avfallskraftverk bränner lämpligt avfall. Ur detta uppstår energi som till exempel ger fjärrvärme till uppvärmning. Växt- och köksavfall ger vi till biogasanläggningen i Türkheim i Schwäbiska alperna. Vissa ämnen och avfall, som inte är lämpliga för beskrivna avfallsvägar eliminerar vi på ett miljövänligt sätt. För övrigt har vi en avfallschef som är expert på detta ämne. Hon är den centrala kontaktpersonen vid frågor om avfallshantering och för alla medarbetare.

Lär dig mer om miljöskydd hos oss.