Dr. Hauschka
Fragen zum Umweltschutz

Spørsmål om miljøvern

Driver Dr. Hauschka med miljøvern?

Ja. Vi ser på miljøvern som en ansvarsfull oppgave, og gjør en innsats for å bevare jorden for fremtidige generasjoner og skape forutsetninger for at jorden skal kunne helbredes på linje med Demeter-tankegangen. Alle våre miljøtiltak tar utgangspunkt i fire prinsipper:

  • Ressursbesparende omgang med og bruk av naturlige råstoffer, og om mulig fra biodynamisk jordbruk.
  • Skånsom behandling av råstoffer som tar hensyn til resirkuleringskonseptet.
  • Bruk av stoffer eller råmaterialer fra fornybare råstoffer.
  • Minimering av ressursforbruket og om mulig bruk av fornybare energikilder.

Kan Dr. Hauschka miljøsertifiseres?

I 1999 gjennomførte vi for første gang en sertifisering i henhold til DIN EN ISO 14001 og EMAS. Resultatene av denne revisjonen, oppsummerer vi på nytt hvert år i vår miljøerklæring og informerer dermed offentligheten om tiltakene våre når det gjelder natur- og miljøvern.

Lær mer om miljøvern hos Dr. Hauschka.

Brukes det bærekraftig strøm i fremstillingen av hudpleieproduktene fra Dr. Hauschka?

Vi bruker 100 % grønn elektrisitet som vi kjøper fra den lokale strømleverandøren Bollwerk Energieversorgung Bad Boll GmbH (www.energie-bollwerk.de). I tillegg får vi omtrent 160 000 kilowattimer fra de 885 kvadratmeterne med solcellepaneler som vi har på takene våre.

Lær mer om miljøvern hos Dr. Hauschka.

Reduserer Dr. Hauschka CO2-utslipp?

Ett av våre viktigste miljømål er å redusere CO2-utslippene våre og det har vi allerede gjort i mange år. I tillegg er en reell reduksjon av klimagasser viktig for oss. Dagens stadig mer omfattende bruk av CO2-kompensasjon anser vi ikke som effektiv. Fra 2010 til 2015 var CO2-utslippet vårt på 1042 tonn eller en tilsynelatende økning på 55 prosent (økningen i antall ansatte i perioden var på 16 % og salgsveksten var på 26 %). Siden 2014 har vi imidlertid tatt med utslipsskilder i beregningen (f.eks tjenestereiser) som ikke er inkludert i tallet fra 2010. Hvis man sammenligner utviklingen fra 2014 til 2015 er CO2-utslippet redusert med 59 tonn eller 2 %, og det samtidig med at vi hadde en økning i antall ansatte på 2,6 % og en salgsvekst på 0,7 %.

Lær mer om miljøvern hos Dr. Hauschka.

Hva gjør Dr. Hauschka for å spare vann?

Vi bruker regnvann i størst mulig grad der det er mulig og fornuftig. Vi samler derfor nedbør i sisterner. Dette vannet brukes til å spyle toaletter, vanne hager og i kjøleinstallasjoner.

Lær mer om miljøvern hos Dr. Hauschka.

Respekterer Dr. Hauschka miljøet ved anskaffelser?

Temaet anskaffelser er et miljøaspekt som vi vier spesiell oppmerksomhet. Til vår løpende drift kjøper vi for eksempel kontorrekvisita, men også IT-utstyr (datamaskiner, skrivere, telefoner, m.m.), apparater (laboratorie- og analyseutstyr), produksjonsanlegg og reklamemateriell som f.eks. produktdisplay. Vi legger vekt på kvalitet ved alle anskaffelser. Det betyr at produktene og produsentene må oppfylle følgende kriterier.

  • Økonomisk: Er produktet holdbart, av god kvalitet og forretningsmessig fornuftig?
  • Økologisk: Hvor mange ressurser inngikk i produksjonen? Er produktet i beste fall regionalt (for å unngå unødvendig transport), er det økologisk, genetisk uendret, fra fornybare råstoffer og resirkulerbart?
  • Sosialt: Gir produsenten de ansatte en rettferdig lønn, beskyttes de mot helserisiko og diskriminering, og unngår produsenten barnearbeid?

Eksempel: Foruten vårt kundemagasin viaWALA, har vi også andre brosjyrer (WALAs miljøerklæring, medarbeidermagasinet QuintEssenz) som bærer logoen «Blå engel». Våre konferansemapper er også konvertert. Trykte produkter med den blå engelen  skåner ressursene ved at de inneholder en høy andel av resirkulert papir. I tillegg har vi kontinuerlig redusert mengden reklamemateriell vi kjøper inn fra 535 tonn i 2013 til 507 tonn i 2014 og 499 tonn i 2015.

Hvordan reduserer Dr. Hauschka avfallsmengden?

Overalt hvor det er produksjon oppstår det vanligvis en viss mengde avfall. Vår avfallshåndtering er basert på prinsippene om miljøøkonomi. For det første prøver vi generelt å unngå avfall. For det andre legger vi stor vekt på å avhende avfallet på en fornuftig måte. Det beste alternativet er den klassiske resirkuleringen hvor papir blir til papir igjen og plast til ny plast. Også varmegjenvinningen er nyttig. Avfallskraftverk brenner egnet avfall som konverteres til energi og f.eks. brukes til oppvarming i form av fjernvarme. Plante- og kjøkkenavfall leverer vi til Türkheimer biogassanlegg i Schwäbischen Alb. Bestemte stoffer og avfall som ikke egner seg for avhendig i henhold til metodene beskrevet ovenfor fjernes på en miljøvennlig måte. I tillegg har vi en avfallshåndteringsansvarlig som er ekspert på dette emnet. Hun er den sentrale kontaktpersonen for alle medarbeidere når det gjelder spørsmål om avfallshåndtering. 

Lær mer om miljøvern hos Dr. Hauschka.